JaMaRa is een unieke rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Fleur Giesen van Breincentrum®.
Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn gebaat bij JaMaRa. Daar waar het op school mis gaat, pakt JaMaRa aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben: - Hoeveelheids- en getalbegrip - Getalstructuur - Automatiseringsvaardigheden
Deze onderdelen worden dan ook als eerste bij JaMaRa aangepakt.

Wat is het

Kinderen met rekenproblemen kunnen diverse moeilijkheden ervaren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van: het niet automatiseren van de plus- en minsommen, onvoldoende getalbegrip hebben, op de vingers blijven tellen, moeite hebben met de tientallen (inclusief over het tiental heen stappen), getallen (blijven) omdraaien en spiegelen, geen plezier (meer) hebben in rekenen, bang zijn om te rekenen met grote getallen en/of een zwak werkgeheugen hebben (moeite met het vasthouden van eerder geleerde informatie). Uiteindelijk kan dit ook leiden tot problemen met (het onthouden van) de tafels en/of breuken.

Deze kinderen hebben veel tijd nodig om na te denken over een som, proberen in hun hoofd een rekenrekje voor te stellen (kijken dan schuin omhoog) of tellen (stiekem) op hun vingers. Dit geeft aan dat de som onvoldoende geautomatiseerd is. Dit zorgt ervoor dat het rekenen langzaam gaat en/of met veel fouten.

Gevolgen

Door een onvoldoende basis in het rekenen, loopt het kind vast in het rekenonderwijs. In groep 3 lukt het dan nog wel om de sommen redelijk vlot te maken door op de vingers te tellen, maar in hogere groepen werkt deze strategie niet meer, omdat er met grotere getallen gewerkt wordt en de sommen ingewikkelder worden. Doordat de basis van het rekenen niet geautomatiseerd is, kan het kind niet meer meekomen en kan het gefrustreerd raken en/of het zelfvertrouwen in het rekenen kwijtraken.

Behandeling

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

 • eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactivitein
 • koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een onderzoekssessie zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten:

 • vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • instaptoets om reken-automatiseringsniveau te bepalen
 • bespreken uitkomsten
 • bespreken doelen
 • opstellen plan van aanpak

JaMaRa gaat altijd terug naar de basis. Het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of je kind toe is aan een volgende stap. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert JaMaRa het kind rekenen in groepen in plaats van te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe het een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

JaMaRa leert als enige rekenmethodiek je kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om wat er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral hoe er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. JaMaRa revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt. Bij JaMaRa is het de bedoeling dat je kind 1 keer in de 2 weken terugkomt bij de logopedist om te laten zien wat hij/zij kan en om eventueel verder te gaan naar een volgende stap.

Thuis wordt er ook iets van de ouder(s) verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer. De JaMaRa-coaching valt niet onder de vergoede logopedische zorg. Je ontvangt daarom van ons een factuur die je zelf dient te betalen.