Logopedie Centrum Groningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Logopedie Centrum Groningen, gevestigd aan Hoendiep 1, 9718 TA Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
A: Hoendiep 1, 9718 TA Groningen
T: 0503132389
W: www.logopediegroningen.com

Logopedie Centrum Groningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopedie Centrum Groningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
› Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
› Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
› Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
› Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
› Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
› Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Logopedie Centrum Groningen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten
Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Logopedie Centrum Groningen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
› Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
› Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) begeleiding;

Grondslag voor deze persoonsgegevens de behandelovereenkomst of abonnement.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopedie Centrum Groningen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
› Naam;
› Telefoonnummer;
› E-mailadres;
› Adresgegevens;
› Geslacht;
› Geboortedatum;
› Relevante gezondheidsgegevens;
› Verzekeringsgegevens;
› BSN;
› ID of paspoortnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Logopedie Centrum Groningen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
› Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst.
› 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Logopedie Centrum Groningen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
› Het uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een verwijzing. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopedie Centrum Groningen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
› Naam;
› Adresgegevens;
› E-mailadres;
› Telefoonnummer;
› AGB-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Logopedie Centrum Groningen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
› Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt.
› 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Logopedie Centrum Groningen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
› Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Logopedie Centrum Groningen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
› Naam;
› Adresgegevens;
› Woonplaats;
› AGB-nummer;
› Telefoonnummer;
› E-mailadres;
› Geboortedatum;
› Salarisgegevens;
› Kopie ID;
› BSN-nummer;
› Bankgegevens;
› Relevante personeelsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Logopedie Centrum Groningen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
› Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
› Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
› Het verzorgen van de (financiële) administratie;
› Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
› Het verwerken van declaraties of banktransacties;
› Het verwerken van geanonimiseerde gegevens en statistieken aan wetenschappelijke onderzoeksinstellingen (
NIVEL);
› Het opzetten en verzorgen van de internetomgeving.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Logopedie Centrum Groningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Logopedie Centrum Groningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@logopediegroningen.com. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Logopedie Centrum Groningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!